23 maj, 2018

Personuppgiftspolicy Creative Digital Consulting Credicon AB

Allmänt

Den här personuppgiftspolicyn innehåller information om hur Creative Digital Consulting Credicon AB behandlar personuppgifter. Credicons ambition är att vara så transparent som möjligt gällande hur Credicon behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Creative Digital Consulting Credicon AB
Nybodaringen 5
117 62 Stockholm

Telefon: 070-510 73 48
E-post: maria.nilsson@credicon.se
Webbplats: credicon.se

När behandlar Credicon dina personuppgifter?

Credicon behandlar personuppgifter

 • i processen innan ditt företag eller organisation blir kund
 • när ditt företag eller organisation är kund
 • i processen innan ditt företag blir leverantör eller samarbetspartner
 • när ditt företag är leverantör eller samarbetspartner
 • när du söker kontakt via mejl
 • på uppdrag av dig som kund när Credicon agerar personuppgiftsbiträde

Vilka personuppgifter behandlar Credicon och varför?

Credicon hanterar följande personuppgifter:

 • förnamn
 • efternamn
 • företagsadress: gata, postnummer, postort
 • befattning
 • mejladress
 • telefonnummer
 • faktureringsuppgifter
 • personnummer (endast om du har en egen firma)

för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot dig som kund, samarbetspartner eller leverantör, i vilket följande aktiviteter ingår:

 • fakturering
 • betala inkommande fakturor
 • för att tekniskt och organisatoriskt kunna leverera de tjänster du köpt
 • för att tekniskt och organisatoriskt kunna få de tjänster eller produkter Credicon köpt

Credicon hanterar följande personuppgifter:

 • förnamn
 • efternamn
 • företagsadress: gata, postnummer, postort
 • befattning
 • mejladress
 • telefonnummer

efter en intresseavvägning för att kunna ta kontakt för att sälja tjänster, skriva offerter och köpa tjänster.

De uppgifter som Credicon hanterar på uppdrag av dig som kund varierar. I detta fall agerar Credicon personuppgiftsbiträde och ett personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas.

Personuppgifter kan även komma att hanteras för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Credicon har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter hanteras endast på uppdrag av dig som kund när Credicon agerar personuppgiftsbiträde.

Vem delar Credicon personuppgifter med?

När du blir kund, samarbetspartner eller leverantör till Credicon kan personuppgifter komma att lämnas ut till underleverantörer.

Credicon har som krav att alla underleverantörer ska följa GDPR och de är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna personuppgiftspolicy.

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.


Personuppgiftsbehandling i och utanför EES

Vissa av Credicons underleverantörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har Credicon som krav att det finns stöd enligt lag,  till exempel standardiserade avtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.


Hur länge finns personuppgifter kvar?

Credicon behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att Credicon ska kunna fullgöra sitt åtagande, det vill säga för att tekniskt och organisatoriskt kunna tillhandahålla tjänsten, fakturera, betala fakturor och kommunicera.

Credicon behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i tre år efter att kund-/partner-/leverantörsförhållandet helt upphört.

Vissa uppgifter behöver Credicon dock ha kvar längre tid för att fullgöra de krav som är ställda på Credicon genom gällande lagar.  

Dina rättigheter

Du har rätt att får veta vilka personuppgifter om dig som Credicon behandlar. Om du kontaktar Credicon skriftligen med en sådan begäran kommer Credicon att lämna dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. På din begäran skickar Credicon de  personuppgifter du själv lämnat till Credicon till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan.

I de fall vi baserar vår behandling på en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Credicon och skriftligen begära en ändring, begränsning eller radering.


Klagomål

Du har rätt att framföra en klagan avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Här får du information om hur du ska gå tillväga. 


Säkerhet

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Credicon vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada, obehörig eller olaglig åtkomst.


Kontakt

Om du har frågor om Credicons personuppgiftspolicy eller Credicons behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta vd Maria Nilsson på 070-510 73 48 eller maria.nilsson@credicon.se.