3 mars, 2017

Sveriges läkarförbund, SLF

Credicon har ett mångårigt löpande uppdrag som digital strateg, produktutvecklare och projektledare hos Sveriges läkarförbund.

Uppdatering till Gutenberg och förbättringar på lakarforbundet.se

2021 startade vi arbetet med att uppgradera både lakarforbundet.se samt tryggvard.se till den nya editorn Gutenberg i WordPress. I samband med detta gör vi också en hel del förbättringar på lakarfobundet.se, vilka identifierades under den genomlysning vi gjorde under 2020.

Digital strategi

Under hösten 2020 uppdaterade Credicon den digitala strategi som togs fram 2016 (se nedan). Sveriges läkarförbund har sedan 2016 tagit rejäla kliv i sin digitala transformation och den nya strategin svarar på frågan om var Sveriges läkarförbund står i dag i sin digitala verksamhet. Strategin visar på de förbättringar som skett,  identifierar luckor samt ge rekommendationer kring vilka områden analysen behöver fördjupas. Strategin pekar även på nya möjligheter och ska vara ett vägledande dokument under de kommande fyra åren.

Utveckling av nytt intranät

I oktober 2020 lanserade Credicon och Wonderboys ett nytt intranät på WordPress för Sveriges läkarförbund. Under hösten 2020 fortsatte vi att förfina och utveckla intranätet. Snabbhet och mobilanpassning var viktiga mål för den tekniska utvecklingen och vi har strävade även efter att bygga ett intranät som är enkelt, andas transparens och inbjuder till delaktighet. Intranätet blev klart i början av 2021. 

Cookie-konsult

2020 genomförde Credicon en inventering av vilka cookies SLF sätter på sina webbplatser lakarforbundet. se samt tryggvard.se samt höll två workshopar med syftet att dels utbilda SLF gällande den rådande cookielagstiftningen och dels ge ett beslutsunderlag för val av CMP (Consent Management Platform). 

Genomlysning av lakarforbundet.se

2020 hade det hunnit gå tre år sedan webbnätverket lakarfobundet.se lanserades. Därmed var det också dags för en ordentlig genomlysning. Vi tittade på lakarforbundet.se utifrån följande perspektiv:

  1. Trafikanalys 
  2. Redaktörskap 
  3. Struktur och innehåll
  4. Tillgänglighet
  5. Kodvalidering
  6. Hastighet
  7. SE0
  8. Säkerhet
  9. Gutenberg
  10. Mobilen

Programledare Digitaliseringsprojekt

Maj 2018 till maj 2019: Programledare (övergripande projektledare) för det omfattande ”Digitaliseringsprojektet” vilket inbegrep nio delprojekt, bland andra nytt CRM-system, nytt faktureringssystem, nytt intranät, ny webbplats och GDPR. I och med detta transformationsprojekt har Läkarförbundet tagit stora kliv i sin digitaliseringsresa. 

Utveckling av webbnätverket lakarforbundet.se

2018 utvecklade Credicon och Wonderboys nya lakarforbundet.se, ett webbnätverk bestående av 150 undersajter, som lanserades 2018. Bättre service till medlemmarna, tydligare ”call to action” för presumtiva medlemmar och ett högre nyhetstempo var ledorden i utvecklingen. Här kan du läsa mer ”Nya lakarforbundet.se har medlemmarna i fokus”. Sajten fortsätter nu att utvecklas kontinuerligt. 

Förstudie webbnätverket lakarforbundet.se

Inför utvecklingen av lakarforbundet.se tog Credicon och Wonderboys fram en förstudie våren 2017.

Utveckling av kampanjsajten tryggvard.se

2017 tog Credicon och Wonderboys fram den framgångsrika kampanjsajten Trygg Vård, tryggvard.se. På kort tid fick kampanjen mycket stort genomslag i sociala medier och fler än en miljon har sett filmerna om Trygg Vård. Här kan du läsa mer: Case: Trygg Vård, tryggvard.se

Digital redaktör

Via Credicon anlitade Läkarförbundet en digital redaktör under våren 2017. Webbredaktören skötte bland annat all publicering på lakarforbundet.se samt samt tryggvard.se och tillhörande sociala kanaler, SEO, analys och höll utbildningar internt. Läkarförbundet har tydligt ökat sin synlighet och fått ett stort genomslag efter att man satsat mer på sociala medier: ”Förbundets synlighet ökar – läkarnas röst höjs avtalsåret 2017”

Digital strategi

2016 tog Credicon fram en digital strategi för Läkarförbundet vilken bland annat mynnade ut i kampanjsajten Trygg Vård, tryggvard.se, inför avtalsrörelsen. Och med hjälp av bland annat storytelling och ett ökat fokus på digitala kanaler har Läkarförbundet kraftigt ökat sin räckvidd i sociala medier, trafiken till sajten, synligheten på Google och medlemstillströmningen under 2017 var fem gånger större än under 2016.

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation.